www.votruba.in

úvodní stránka

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek


Matematika 3. E

DenČíslo hodinyProgramÚkol
bylo
04.09.2020 1 úvodní hodina planimetrie - pomůcky: kružítko, pravítko, tužka, sešit bez linek; úvodní test
04/07.09.2020 poloviční třídění mnohoúhelníků
08.09.2020 2 základní pojmy - bod, úsečka, polopřímka, přímka, křivka, plošný útvar Planimetrie - úsečky, přímky, úhly
11.09.2020 3 polorovina, rovina, pás, úhel Planimetrie - úsečky, přímky, úhly
11/14.09.2020 poloviční konstrukce úhlů, půlení úhlů, přenášení úhlu
14.09.2020 4 pravoúhlý trojúhelník - Pythagorova věta, Euklidovy věty
15.09.2020 5 pravoúhlý trojúhelník - goniometrické funkce www.planimetrie.cz - stránky k učebnici; 1. kapitola - vzdálenosti, úsečky
18.09.2020 6 procvičování použití goniometrických funkcí v pravoúhlém trojúhelníku 2. kapitola - poloroviny, poloprostory, konvexní útvary
18/21.09.2020 poloviční vlastnosti trojúhelníků - výšky, rovnoběžky, střídavé a souhlasné úhly 3. kapitola - trojúhelníky, úhly
22.09.2020 7 konstrukce trojúhelníku se zadanou výškou a těžnicí
25.09.2020 --- ředitelské volno
bude
29.09.2020 8 shodnost trojúhelníků
02.09.2020 9 vlastnoti trojúhelníků - těžnice, střední příčky
06.10.2020 10 vlastnoti trojúhelníků - kružnice opsaná a vepsaná
09.10.2020 11 Vlastnosti a obsah trojúhelníků
13.10.2020 12 Heronův vzorec, sinová a cosinová věta písemka na pojmy z polorovin a úhlů
16.10.2020 13 sinová a cosinová věta v obecném trojúhelníku 4. kapitola - shodnost geometrických útvarů
20.10.2020 14 Použití sinové a cosinové věty
23.10.2020 15 Použití sinové a cosinové věty goniometrie a trigonometrie, diplomová práce Marie Motyčkové, studentky MFF UK
27.10.2020 15 podobnost trojúhelníků
03.11.2020 --- samostatná práce, která nebyla
06.11.2020 17 Čtyřúhelníky rozdělení čtyřúhelníků
10.11.2020 18 Čtyřúhelníky
13.11.2020 19 Čtyřúhelníky
20.11.2020 20 Konstrukce trojúhelníků Planimetrie - konstrukční úlohy diplová práce Štěpána Kurky, studenta MFF UK
24.11.2020 21 pravidelné mnohoúhelníky
27.11.2020 22 pravidelné mnohoúhelníky
01.12.2020 23 pravidelné mnohoúhelníky otázky k přemýšlení
04.12.2020 24 opakování - čtyřúhelníky a trojúhelníky
08.12.2020 25 opakování - čtyřúhelníky a trojúhelníky
11.12.2020 26 opakování - čtyřúhelníky a trojúhelníky příklady z maturitních písemek
15.12.2020 27 1. čtvrtletní práce
18.12.2020 28 oprava čtvrtletní práce
22.12.2020 29 kruh a kružnice
05.01.2021 30 části kružnice
05.01.2021 31 Kružnice a její části
08.01.2021 32 Kružnice a její části
12.01.2021 33 rekurentní vztah a vzorec pro n-tý člen posloupnosti a řady - diplomová práce L. Šibravové z MFF UK; zadání, vlastnosti a speciální posloupnosti jsou vhodné i pro mé studenty
15.01.2021 34 zkoušení - kruh, kužnice, části, mnohoúhelníky posloupnosti
19.01.2021 35 Posloupnosti - rekurentní vztah a vztah pro n-tý člen
22.01.2021 36 vlastnosti posloupností
37 vlastnosti posloupností
38 aritmetická posloupnost
--- Mistrovství republiky
--- Mistrovství republiky
39 procvičování aritmetické posloupností
40 součet aritmetické posloupnosti
41 aritmetická posloupnost - součet
42 geometrická posloupnost - zavedení
43 jiný program
44 bude volno příklady na procvičení a řešení
45 opakování aritmetické a geometrické posloupnosti příklady na procvičení a řešení
46 součet geometrické posloupnosti
47 součet geometrické posloupnosti, praktické využití posloupností
48 praktické využití posloupností
49 příklady na procentuální přírůstek/úbytek
50 opakování ke čtvrtletce
51 2. čtvrtletní práce
52 oprava čtvrtletní práce
53 základní pojmy finanční matematiky
54 Jednoduché úročení
55 úrokovací období
--- pololetní prázdniny
56 složené úročení finanční matematika
57 složené úročení
58 spoření odvození vzorců pro spoření a umořování dluhů
59 umořování dluhů
60 zkoušení - finanční matematika
61 zkoušení - finanční matematika
--- jarní prázdniny
--- jarní prázdniny
--- jarní prázdniny
62 Stereometrie: hranoly
63 zkoušení složené úročení
64 hranoly - povrch a objem úlohy pro vzájemné polohy přímek, rovin, bodů, bakalářská práce Ludmily Kadlecové, studentky MFF UK
65 procvičování video výklad stereometrie
66 průniky těles a rovin, řezy těles
67 hodina po plese úlohy pro vzájemné polohy přímek, rovin, bodů, bakalářská práce Ludmily Kadlecové, studentky MFF UK
42 procvičování, zkoušení a něco náročnějšího - řezy těles, diplomová práce Kristýny Jurczykové, studentky MFF UK
půl vzájemná poloha tří rovin a tří přímek
43 průniky mnohostěnů s přímkou a rovinou, řezy těles
--- procvičování, zkoušení
půl hranoly
45 jehlany
46 bude soutěž
půl tělesa - objemy a povrchy
47 Válec a kužel vzorce a jednoduché příklady
48 zkoušení
---
49 koule a její části
50 zkoušení
půl maturita - písemka český jazyk
--- přijímací zkoušky
52 přijímací zkoušky
půl opakování počítání povrchů a objemů těles
--- Velikonoce - Velký pátek
--- Velikonoce
--- opakování
53 Soustava souřadnic – přímka, rovina, prostor, vzdálenost bodů, střed úsečky písemka
--- opakování
--- státní svátek
54 oprava srovnávací písemné práce
55 Body, souměrnost, vzdálenost bodů příklady a teorie
půl státní svátek vektorová algebra a analytická geometrie diplomová práce Jana Končela, studenta MFF UK
--- Orientovaná úsečka
56 hodina nebude, soutěž v psaní
půl Vektor, velikost, umístění, Sčítání vektorů, násobení vektoru číslem, Skalární součin, Lineární závislost, nezávislost vektorů, Lineární kombinace, úhel mezi vektory, kolmost vektorů
--- praxe
57 praxe
--- praxe
58 praxe vektor a orientovaná úsečka, vektor, umístění vektoru, sčítání, násobení číslem, lineární kombinace, lineární kombinace a násobky vektorů, odchylka vektorů
--- praxe
--- praxe
--- Procvičování
--- Přímka, parametrické vyjádření
--- Obecná rovnice přímky
--- Směrnicový tvar rovnice přímky
59 Vzájemná poloha přímek
půl Vzájemná poloha přímek
60 Odchylka přímek obecný tvar rovnice přímky
61 směrnicový tvar rovnice přímky
půl vzájemná poloha přímek
62
63
půl
64
Spojení: v.votruba(zavináč)volny.cz nebo vvotruba(zavináč )oahovorcovicka.cz