www.votruba.in

úvodní stránka

škola:

tabulky
matematika
informační technologie
vektorové kreslení
Makra - poslední příspěvek

Život:

fotky
odkazy

Tabulkové kalkulátory

Zdroje a nápovědy na internetu

Jak jsem školil tabulky učitele

Pro školní a jiné účely čas od času potřebuji návody k tabulkám - uveřejňuji postupně, jak si je stíhám připravit z nápovědy pro OpenOfficeOrg - Calc, rozšířené o informace o odlišnostech v Microsoft Office XP - Excel.

Návody jsou ve formátu pdf, pro stažení stačí kliknout pravým tlačítkem a vybrat Uložit jako.

Operátor - jak umocňovat pomocí operátoru a jiné nápovědy

Formát - jak naformátovat obsah buňky, jaké jsou číselné formáty a jak si je vylepšit

Funkce1 - základní a matematické funkce

Grafy v OpenOffice.org Calc - v novém okně se otevře flash prezentace vytvořená s pomocí programu wink o tom, jak vytvořit graf; ovládá se pomocí zelených šipek

Školení ICT - modul Tabulkové kalkulátory

Od podzimu 2004 jsem školil v rámci SIPVZ učitele používat tabulkové kalkulátory (Microsoft Excel a OpenOffice Calc). Protože bych měl zveřejnit jejich závěrečné práce, využívám k tomu tento prostor. Tyto práce nabízím k využití všem, kterým by se mohly hodit.

Tabulky jsou ve formátu xls, pro stažení stačí kliknout pravým tlačítkem a vybrat Uložit jako.

Školení podzim 2004

státy celého světa tabulka P. Kropíka slouží pro Zeměpis, obsahuje aktualizované údaje o státech celého světa (rozloha, počet obyvatel, hustota, počet obyvatel hlavního města, název hlavního města, zřízení, měna, jazyk). Lze pomocí tlačítek vyhledat údaje o konkrétním státě, jinak se tabulka může prohledávat pomocí filtrů
evidence školní docházky tabulka J. Kohoutové slouží pro třídní učitele k evidenci školní docházky, doplňuje se jméno žáka, číslo prvního školního týdne a počet zameškaných hodin
evidence známek tabulka E. Havránkové slouží pro učitele k evidenci známek ze čtvrtletních prací, z malých písemek a ústního zkoušení. Kromě průměrů pro jednotlivé žáky spočítá i průměry z jednotlivých písemek a četnost jednotlivých známek. Další list umožňuje vyhodnotit písemku složenou z pěti úloh a spojenou s hodnotitelskou tabulkou (kritérii pro jednotlivé známky).
dělitelnost přirozených čísel tabulka J. Votrubové slouží pro Matematiku, první list pro náhodná čísla (0-1000) vypíše dělitelnost 2, 3, 5 a 7; další list ukazuje použití vytvořených funkcí NSD (Největší společný dělitel) a NSM (Nejmenší společný násobek) pro dvě čísla.

Školení podzim 2005

kvadratické rovnice, nerovnice, funkce

tabulka H. Svobodové a I. Andělové slouží pro Matematiku, z náhodně vytvořených koeficientů a, b, c (-10 až 10) spočítá diskriminant, řešení rovnice (existuje-li v R), souřadnice vrcholu a pro zvolenou funkci na dalším listě narýsuje graf
bazické, řetězové indexy, graf a struktura nákladů tabulka J. Píšové a J. Švajcrové pro Statistiku ukazuje bazické a řetězové indexy a dva typy grafů
anglický jazyk český jazyk německý jazyk Testy z anglického jazyka (E. Humlhansová), z českého jazyka (I. Šimůnková) a z německého jazyka (M. Věříšová) ukazují, že i pro jazykáře je tabulka využitelná. Tabulky jsou zamčené, ale nezaheslené, ve sloupci C jsou ukryty správné odpovědi, ve sloupci D se prostým porovnáním zjišťuje, zda je otázka zodpovězena správně. Otázky připouští pouze jednu správnou odpověď.
pokladní kniha Pokladní kniha K. Svobodové umožňuje zapisovat položky příjmu a výdaje a zobrazuje konečný zůstatek.
zápasy Soubor V. Petrbokové pro 8 lidí a 5 zápasů umožňuje zapisovat počet bodů (1-10), spočítá průměr a zobrazí graficky.
hodnocení Soubor S. Šrámkové spočítá průměrnou známku z 11 předmětů a znázorní průměry graficky.

Školení podzim 2006

Výpočet daňových odpisů Tabulka H. Pačesové počítá daňové odpisy, včetně všech možných variant, velmi užitečný a unvierzální příklad pro OA
třída - 1.stupeň Tabulka J. Smrčinové umožňuje zadat údaje o žácích třídy 1. stupně, na dalších listech se objevují zadaná jména a vyučující si může zapisovat známky - mnou upraveno (datum narození z rodného čísla)
svátky a narozeniny tabulka H. Rundové určuje z datumu, zda má dotyčný žák/žákyně ten den narozeniny nebo svátek
sklad a měsíční přehled Tabulka I. Šnajdarové počítá marži, celkové příjmy atd.
třída - 1. stupeň Čtvrtletní přehled známek třídy na 1. stupni, včetně grafu a četnosti známek M. Prokopiusové
písemka se zaokrouhlením Výsledek písemky, skládající se z dílčích známek, výsledná známka je zaokrouhlena - I. Suková
přehled spotřeby vody, plynu, el. energie Tabulka L. Šmídové ukazuje a počítá výdaje za vodu, plyn a el. energii podle měsíční spotřeby
evidence sběru Tabulka Z. Vajnerové ukazuje sběr papíru, který je často na ZŠ potřeba evidovat, počítá finanční přínos pro třídu, ukazuje i graficky
písemka s grafem četnosti známek Tabulka A. Tajerové zpracovává jednu bodovanou písemku, včetně četnosti známek a grafu
evidence pracovní doby Tabulka I. Vanišové eviduje přesčasovou práci, dozory, atd. během měsíce